Общи условия

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия регламентират правата и задълженията при използването на защитен продукт по смисъла на ЗАПСП – а именно –  използването на продуктите и/или услугите чрез сайта www.artandshock.com – софтуерният продукт, реализиращ ползването на защитено авторско съдържание и самото съдържание – авторски произведения – аудио-визуални медийни продукти и услуги, отделни елементи, видео, звук, фотографии, текстове, други анимирани елементи, графики, софтуер, код, бази данни, подбор и съставителство и др., който ще бъде наричан в договора в цялост и за краткост ПРОДУКТЪТ и/или продуктите и/или услугите чрез сайта www.artandshock.com.

2. Всички права са запазени и се притежават от „Арт енд Шок ООД”, ЕИК 206619698, МОЛ Виктор Трайков със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Лагера бл.53 вх.В ап.65, което дружество е собственик и доставчик на Продукта и за краткост в настоящия договор ще се означава като ДОСТАВЧИКЪТ.

3. ПРОДУКТЪТ е защитен по смисъла на ЗАСП, правото на ЕС и международните нормативни актове, регламентиращи закрилата на авторски и сродни права, приети и ратифицирани по надлежния ред от Република България.

4. Настоящите общи условия се прилагат едновременно със защитните норми на действащото българското законодателство и конкретно с НК и ЗАПСП, доколкото няма противоречие с изрично договорените с настоящите общи условия клаузи.

5. Приемането на клаузите на настоящия договор е условие за придобиване правото да се използва ПРОДУКТА от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно установеното му предназначение. Съгласието на всеки потребител се счита за дадено с предприемането на необходимите действия за ползване продукта  чрез сайта www.artandshock.com. С предприемането на всякакви действия насочени към ползване на Продуктът се презумира, че потребителят е запознат с настоящите общи условия, декларира, че ги приема заедно в евентуални бъдещи изменения в тях, след публикуването на съответните изменения на сайта и се задължава да ги спазва безусловно.

6. Чрез предприемането на действия по използването на продуктът, предлаган чрез сайта www.artandshock.com или при заплащането на ползването на продукта по установените начини, лицето, което законно е придобило правото да използва продукта  и всеки друг ползвател, приема и се съгласява изрично и безусловно с правата и задълженията съдържащи се в клаузите на настоящия договор при настоящите общи условия, като приема и се задължава за следното:

II. УСЛУГИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ НА САЙТА WWW.ARTANDSHOCK.COM.

1. Услугите, предлагани и предоставяни срещу заплащане и заявка на сайта с адрес (URL) www.artandshock.com са следните:

1.1. Платени уроци по различнични музикални предмети – урокът може да бъде заплатен онлайн на сайта www.artandshock.com с цел да бъде запазен час за посещение.

2. Заплащане на услугите, предлагани на сайта www.artandshock.com.

2.1. За използването на ПРОДУКТА е необходимо извършването на действия по заплащането по един от следните начини:

1) плащане с дебитна карта 

2) плащане с кредитна карта

3) Абонаменти от 4 или 8 сесии могат да бъдат заплатени и по банков път на сметката на „Арт енд Шок“ ООД:

IBAN: BG18RZBB91551013747621

4) плащане на място, на адрес гр. София, ул.“Хан Аспарух“ 61

2.2. Доставчикът си запазва правото да променя цените и абонаментите, предлагани за ползване на ПРОДУКТЪТ чрез сайта www.artandshock.com, като за валиден се счита размерът, действащ към момента на заплащане на конкретната сума от потребителя. При промяна обявените „Цени и абонаменти“ се обявяват на сайта.

2.3. Не подлежат на връщане суми при отмяна на заплатен урок по-късно от 24 часа преди часа на осъществяване на урока.

3. Ползване на услугите

3.1. Всеки потребител, желаещ да ползва ПРОДУКТЪТ, следва да си запази час по телефона или онлайн, на www.artandshock.com и изпълни задължителните стъпки с попълване на полета, като една част от тях са означени като задължителни, а именно: име, email адрес (електронна поща) и телефон.

3.2. След успешна резервация, всеки потребител получава потвърдителен мейл. 3.3. Ползването на продукта се извършва в Art&Shock пространствата на ул.“Братя Миладинови” 15, в гр. София.